ตารางสอบ IELTS CU-TEP/TU-GET

ตารางสอบ IELTS CU-TEP CU-GET

CU-AAT

วิธีีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online ทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online เท่านั้น

หลักฐานแสดงตนเอง

ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนเองในห้องสอบ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย)
 • หรือหนังสือพาสปอร์ต(กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)

การแจ้งสถานที่สอบ

1.เว็บไซต์

ศูนย์ทดสอบฯจะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบผ่านทาง เว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์ (ต้องใส่ Login ID และ Password)

2.ไปรษณีย์

ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งบัตรสอบเพื่อแจ้งสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทาง ไปรษณีย์ประมาณ1สัปดาห์ก่อนการสอบ

การแจ้งผลสอบ

1.เว็บไซต์

ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 3 สัปดาห์์หลังจากวันสอบตรวจสอบข้อมูลได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนใน เว็บไซต์(ต้องใส่ Login IDและPassword)

2.ไปรษณีย์

ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งใบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครสอบทราบทางไปรษณีย์ประมาณ3สัปดาห์หลังจากวันสอบ

TU-GET

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

1. สมัครสอบ online ที่ : www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx

2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106

Email tugetlitu@gmail.com

SAT

วิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test

1. เข้าไปที่ http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html แล้วคลิกที่ Register Now (อยู่ประมาณกลางหน้าจอ)

2. ในหน้า Sign In จะต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกก่อนถึงจะเลือกวันและเวลาสอบได้

3. พอ Sign In เข้ามาแล้ว ให้ไปตรงหัวข้อ MY TEST REGISTRATIONS แล้วคลิกที่ REGISTER FOR A TEST

4. สำหรับผู้ที่สมัครสอบ

 • ส่วนแรก เขาจะให้เราเตรียมตัวกับคำถามที่เขาจะถาม
 • ส่วนที่สอง เขาจะให้เราเตรียมข้อมูลของ บัตรเครดิต  แล้วถ้าเราเตรียมเสร็จแล้วให้คลิกที่ Begin

5. ในหน้า MY SAT: MY PROFILE เมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE AND CONTINUE

6. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION ซึ่งในส่วนที่สองจะต้องทำการ เลือกวันที่สอบ เลือกสถานที่สอบ สถานที่ที่จะส่งคะแนน ถ้าเราพร้อมเเล้วให้คลิกที่ Begin

7. ในหน้า MY SAT: TERMS AND CONDITIONS ก่อนที่เราจะกดตกลงเราควรจะอ่าน terms and conditions ของทางศูนย์สอบก่อนเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจ แล้วคลิกที่ Save and Continue เพื่อดำเนินการสมัครต่อ

8. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

9. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION หน้านี้จะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เราจะต้องตรวจสอบว่า รายละเอียดที่เราใส่เข้าไปนั้นครบถ้วนและถูกต้อง และเมื่อเราได้ตรวจสอบรายละเอียดและลงข้อมูลของบัตรเครดิตอย่างดีแล้ว ก็ให้คลิกที่ Sunmit Payment ก็คือจ่ายเงินนั้นเอง

10. ในหน้าสุดท้ายคือหน้า ADMISSION TICKET จะเป็นหน้าแสดงบัตรสอบและเราจะต้องพิมพ์บัตรออกมาเพื่อเอาไปแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก็ได้

ในวันสอบเราสามารถเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบเพื่อทำส่วนคณิตศาสตร์ได้

CU-TEP

หรือดูรายละเอียดที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep4.html

วิธีีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online ทาง Internet เท่านั้น หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 600 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online เท่านั้น

หลักฐานแสดงตนเอง

ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนเองในห้องสอบ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย)
 • หรือหนังสือพาสปอร์ต(กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)

การแจ้งสถานที่สอบ

1.เว็บไซต์

ศูนย์ทดสอบฯจะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบผ่านทาง เว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์ (ต้องใส่ Login ID และ Password)

2.ไปรษณีย์

ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งบัตรสอบเพื่อแจ้งสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทาง ไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ

กรณีที่ไม่ได้รับบัตรสอบ

กรณีที่ไม่ได้รับบัตรสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าที่แจ้งสถานที่สอบออกมาใช้แทนได้

การแจ้งผลสอบ

1.เว็บไซต์

ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 2 สัปดาห์์หลังจากวันสอบตรวจสอบข้อมูลได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login IDและPassword)

2.ไปรษณีย์

ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งใบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครสอบทราบทางไปรษณีย์ประมาณ 3 สัปดาห์หลังจากวันสอบ

IELTS

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (*) สอบได้ทั้ง General Training  และ Academic Modules ส่วนตัวเลขธรรมดาสอบได้แต่ Academic Modules

วันที่จะทราบผล : 13-14 วันหลังสอบ โดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ผู้สอบระบุไว้ ผู้สอบในกรุงเทพฯและเชียงใหม่ควรได้ผลสอบ 2-3 วันหลังจากวันส่ง ที่อื่นๆต้องรอนานกว่า สำหรับผู้ที่ผ่านไป 7 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ ให้ติดต่อกลับมาทางศูนย์เพื่อตรวจสอบ

ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ต้องใช้หลักฐานดังนี้

 • ใบสมัคร IELTS
 • คู่มือการลงทะเบียน
 • หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • รูป 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายใน 6 เดือน
 • ค่าทดสอบ IELTS

ชำระเงินก่อนวันสอบ หากมีเหตุมาสอบไม่ได้ สามารถขอเลื่อนสอบเป็นครั้งถัดไป หรือขอค่าธรรมเนียมคืนได้ส่วนหนึ่งโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ ต้องยื่นให้ศูนย์ 2 สัปดาห์ก่อนสอบ